VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
KOVOFINIŠ a.s.

(dále jen „dodavatel“)

pro dodávky zboží/díla zhotoveného dodavatelem

1.  UZAVŘENÍ SMLOUVY: Odběratel (kupující/objednatel) nejprve vystaví objednávku obsahující údaje o množství a druhu zhotoveného a dodávaného zboží nebo díla, dále společně jen „zboží“, místě odběru a odběratelem předpokládaném termínu dodání zboží/díla a případném způsobu přepravy. Odesláním své objednávky odběratel akceptuje v plném rozsahu tyto VOP a vylučuje použití jakýchkoli jiných VOP. Dodavatel (prodávající/zhotovitel) objednávku nejprve potvrdí, včetně uvedení ceny dodávaného zboží, případné výše požadované zálohy a termínu dodání a tímto potvrzením dojde ke vzniku jednotlivé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). Dokud objednávka nebude dodavatelem písemně potvrzena, není pro dodavatele závazná a jednotlivá smlouva nevzniká. Dodavatel je povinen realizovat pouze jím písemně potvrzenou objednávku. Po potvrzení závazné objednávky dodavatelem není odběratel oprávněn svoji objednávku zrušit a je povinen ve stanoveném termínu od dodavatele objednané zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit sjednanou cenu. Za správnost objednávky odpovídá odběratel a, pokud bude dodávka zboží v důsledku její nesprávnosti vykazovat vady, nenáleží odběrateli žádná práva z odpovědnosti dodavatele za vady nebo jiná práva a odběratel se tímto zavazuje je vůči dodavateli neuplatňovat.

2.   ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY: Dodavatel si vyhrazuje právo již učiněnou a dodavatelem potvrzenou objednávku nerealizovat a od smlouvy odstoupit a tím ji zrušit, pokud mu v realizaci smlouvy zabrání zásadní ekonomické nebo provozní důvody (např. významné zdražení vstupů, nedostatek pracovních sil z důvodu pandemie atp., výpadek v zásobování energiemi či surovinami atp.). V takovém případě bude odběratel o těchto okolnostech a zrušení smlouvy dodavatelem neprodleně informován a souhlasí přitom s tím, že nemá a neuplatní žádný nárok na škodu/újmu, včetně zejména jakéhokoliv nároku na ušlý zisk a tímto se těchto případných nároků vzdává. Případná uhrazená záloha bude v takovém případě odběrateli vrácena. 

3.    MÍSTO DODÁNÍ: Místo dodání zboží je určeno v objednávce odběratele potvrzené dodavatelem nebo ve smlouvě (např. odkazem na konkrétní doložku INCOTERMS), jinak platí INCOTERMS 2020, EXW Ledeč nad Sázavou. Odkazem na INCOTERMS 2020 se rozumí odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2020, publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži, a jejím použitím ve smlouvě se stávají ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí smlouvy.

4.   DODACÍ LHŮTA, PŘEPRAVA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ: Svou povinnost dodat zboží splní dodavatel předáním zboží dopravci v dodací lhůtě, pokud je zboží odběrateli zasíláno prostřednictvím třetí osoby (dopravce), jinak dodáním odběrateli ve sjednané lhůtě v ujednaném místě převzetí zboží dle smlouvy. Dodací lhůta je pouze orientační a není přitom pro dodavatele závazná, nestanoví-li smlouva jinak. Dodavatel je oprávněn dodat zboží kdykoliv během sjednané dodací lhůty. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, zejména nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, které dodavatel nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům jednotlivého případu – a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele, pokud mají závažný vliv na zhotovení nebo dodání zboží. Toto zahrnuje také narušení výrobního provozu, zpoždění v dodávce surovin a nezbytných komponentů, zmetkovitost materiálu či administrativní opatření a omezení. Stane-li se kvůli výše uvedeným událostem dodání zboží nemožným, závazek dodavatele zaniká. O tomto je dodavatel povinen odběratele bez zbytečného odkladu písemně informovat. V takovém případě nemá odběratel nárok na náhradu škody a tímto se zavazuje jej neuplatit a vzdává se ho.                                              Náklady na přepravu zboží odběrateli nese odběratel. Pokud odběratel nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a na místě dohodnutém ve smlouvě, dostává se se splněním svého závazku převzít zboží do prodlení a je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s dopravou k dodavateli a zpět. V případě nepřevzetí atypického zboží vyrobeného na objednávku je dodavatel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zakázky, přičemž tímto ustanovením není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat splnění smlouvy nebo stanovit mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel je oprávněn též dodat zboží předčasně. Odběratel není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.  

  5.  ZMĚNY OBJEDNÁVKY: Případné dodatečné požadavky odběratele na předmět dané objednávky/smlouvy prodlužují sjednanou dodací lhůtu o odpovídající dobu. Dojde-li na straně odběratele k prodlení s převzetím zboží nebo v případě jiného zaviněného porušení povinnosti odběratele poskytnout součinnost, je dodavatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Případné další nároky dodavatele tímto nejsou dotčeny. 

   6. CENA / FAKTURACE: Nárok dodavatele na úhradu sjednané ceny za zboží vzniká ke dni, který nastane jako první: (i) den dodání zboží podle smlouvy; nebo (ii) den vzniku prodlení odběratele s převzetím zboží podle smlouvy. Dodavatel má právo v den vzniku nároku na sjednanou cenu vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu za dodané zboží dle smlouvy. Ceny za zboží nezahrnují DPH, balné, přepravní náklady a pojištění, nestanoví-li smlouva něco jiného.  V případě zvýšení nákupních cen zboží dodávaného dodavatelem či jiných vstupů nebo oslabení kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel oprávněn zvýšit odpovídajícím způsobem cenu za zboží. Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle odběrateli elektronicky nebo poštou nebo ji předá osobně společně s dodávkou zboží. Dodavatel může požadovat uhrazení zálohové faktury až do výše 100 % ceny zboží. Splatnost faktury dodavatele činí 14 dnů ode dne vystavení. Za den zaplacení jakékoli platby odběratelem se považuje připsání příslušné platby na účet dodavatele. U zálohové faktury bude její splatnost vždy určena individuálně. V případě prodlení odběratele s úhradou sjednané ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli uhrazení úroku z prodlení za každý den prodlení, a to ve výši 0,05 % z ceny zboží (díla), s jehož úhradou je odběratel v prodlení. Vedle nároku na úrok z prodlení má dodavatel nárok na úhradu náhrady škody, která mu v souvislosti s prodlením odběratele vznikla, a to v plné výši, kdy úrok z prodlení se na škodu nezapočítává. Prodlení s úhradou ceny odběratelem představuje porušení smlouvy podstatným způsobem. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Dodavatel může požadovat předložení bankovní záruky či jiné formy zajištění/utvrzení dluhu. Dostane-li se odběratel do prodlení se splácením úhrad z více smluv uzavřených s dodavatelem, má dodavatel právo písemně celou zbývající pohledávku ze všech dosud nesplatných závazků uzavřených mezi stranami okamžitě zesplatnit. Pokud odběratel neuhradí takto zesplatněný dluh ani v dodatečně dodavatelem poskytnuté lhůtě 15 dnů ode dne zesplatnění, je dodavatel oprávněn od všech dílčích smluv bez dalšího odstoupit. Nárok dodavatele na úroky z prodlení ani na náhradu škody, zejména náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek, tím není dotčen. Odběratel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit dodavateli svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít zejména vliv na včasné a řádné plnění kupní smlouvy a odvedení daně z přidané hodnoty.

V případě, že odběratel jedná v rozporu se smlouvou, zejména dostal-li se do prodlení s úhradou sjednané ceny či její části, je dodavatel oprávněn mu po uplynutí přiměřené lhůty zboží již předané zboží odebrat a odběratel má povinnost zboží dodavateli na výzvu předat; neučiní-li tak odběratel do 10 dnů od doručení výzvy dodavatele, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny zboží (díla) za každý den prodlení. Není-li odebrání zboží možné (zejména bylo-li zboží odběratelem před vznikem okolností vedoucích ke vzniku práva na jeho odebrání prodáno třetí osobě či zapracováno do výrobku odběratele), má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny zboží (díla). Odebrání zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy. Odebrané zboží je dodavatel oprávněn zpeněžit způsobem dle své výlučné volby a výnos ze zpeněžení po odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení započíst vůči pohledávkám za odběratelem, s čímž odběratel tímto výslovně souhlasí. Dodavatel je také oprávněn doposud nepředané zboží zadržet, jestliže má vůči odběrateli jakékoli neuhrazené splatné pohledávky (včetně pohledávek ze smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody). Dodavatel je oprávněn v případě prodlení odběratele s jakoukoliv platbou rovněž oprávněn pozastavit dodávku dalšího objednaného zboží dle kterékoliv smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy uzavřené mezi oběma stranami (tedy nikoliv pouze dle té, která se týká prodlení odběratele), a to až do úplného vyrovnání všech splatných závazků odběratele vůči dodavateli. Takové nedodání zboží nebude považováno za prodlení dodavatele se splněním jeho závazku dle předmětné smlouvy.

 7.  VÝHRADA VLASTNICTVÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku jeho vyskladnění, tj. uvolnění k dispozici odběrateli, popř. dopravci k přepravě k odběrateli, není-li v konkrétním případě ujednáno jinak. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně všech souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Odběratel se zavazuje nakládat se zbožím s náležitou péčí, zejména se zavazuje sjednat na vlastní náklady dostatečné pojištění. Potřebnou údržbu a kontroly je odběratel povinen provádět na vlastní náklady a včas. Odběratel je oprávněn zboží v rámci své řádné obchodní činnosti dále prodat. V návaznosti na to odběratel tímto postupuje dodavateli veškeré pohledávky z dalšího prodeje, zpracování, spojení nebo z jiných právních důvodů v souvislosti s předmětem koupě ve výši celkové kupní ceny, která byla sjednána a doposud nebyla uhrazena. Odběratel je v takovém případě povinen bezodkladně dodavateli předložit písemnou identifikaci všech svých pohledávek souvisejících s dodávkou zboží za svými dlužníky a jejich výši, včetně všech údajů nutných k jejich vymáhání, vydat veškeré potřebné doklady a informovat své dlužníky (třetí osoby) o postoupení pohledávek a o právu dodavatele je inkasovat. V případě, že bude dosud nezaplacené zboží zabaveno nebo k němu uplatní jakékoli právo třetí osoba, je o tom odběratel povinen dodavatele písemně informovat. V opačném případě odběratel odpovídá za vzniklou škodu. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, spojeno či smíseno s jinými předměty, které dodavateli nepatří, stane se dodavatel spoluvlastníkem vzniklé věci v poměru celkové kupní ceny zboží k celkové kupní ceně opracované nebo zpracované věci.

  8.  REKLAMACE ZBOŽÍ: Odpovědnost dodavatele za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Dále platí, že zjevné vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace) včetně jejich řádného zdokumentování; v opačném případě ztrácí odběratel právo zboží reklamovat a uplatňovat práva z vadného plnění. Zboží se považuje za bezvadné, pokud dodavatel neobdrží písemnou reklamaci zjevných vad během výše uvedené lhůty. Vady nikoli zjevné, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací doručenou dodavateli nejpozději do 30 dní od převzetí zboží.  Dodávané zboží musí být vždy důkladně prohlédnuto bezprostředně po jeho předání odběrateli nebo jím určené třetí osobě. Případné poškození zboží je odběratel povinen dostatečným způsobem zdokumentovat (foto/video dokumentace) a dokumentaci v případě reklamace dodavateli předat. Vykazuje-li dodané zboží prokazatelně vady nebo mu chybí smluvně sjednané vlastnosti, uspokojí nároky za jakost dodavatel dle vlastní volby, a to buď dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, odstraněním vad zboží, poskytnutím slevy z ceny zboží, případně odstraněním právních vad zboží. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli v oznámení vady přiměřenou lhůtu k odstranění vady, která nesmí být kratší než 90 dnů. Neučiní-li tak, je dodavatel povinen vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze zboží, vyskytnuté vadě a možnostem dodavatele, nikoli však kratší než 90 dnů. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 občanského zákoníku. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena (např. z důvodu výpadku dodávky konkrétního zboží). Lhůta pro vyřízení reklamačního nároku počíná běžet dnem řádného uplatnění reklamace v souladu s těmito VOP. Dodavatel je v případě oprávněně uplatněné reklamace odběratele oprávněn od smlouvy odstoupit namísto splnění nároků odběratele uplatněných v reklamaci včetně vyrovnání finančních závazků vůči odběrateli s tím spojených. Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a tímto se jich pro případ jejich vzniku vzdává. Dodavatel může umožnit odběrateli vrácení odběratelem již zakoupeného a případně i uhrazeného zboží s tím, že podmínky takového vrácení budou upraveny konkrétní dohodou stran. Náklady reklamačního řízení si nese každá smluvní strana samostatně a na svůj účet. Reklamace vady zboží neopravňuje odběratele pozastavit (zadržet) úhradu sjednané ceny zboží (či její části), ani odmítnout převzetí další dodávky zboží dle stejné či jiné smlouvy. Nároky odběratele z vadného plnění zanikají, pokud odběratel neoznámí vady ve sjednaných lhůtách a dohodnutým způsobem. Odběratel není oprávněn jím reklamované zboží sám opravovat či s ním jinak manipulovat za účelem odstranění reklamované vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Odběratel má nárok na úhradu pouze takových nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním reklamované vady (tzv. vícenáklady), které budou předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení reklamace. Odběratel není oprávněn volně nakládat s uvedeným zbožím, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení. Pokud odběratel poruší uvedené povinnosti nebo pokud neumožní dodavateli přesvědčit se o existenci vady, popř. mu neumožní přístup k reklamovanému zboží, neposkytne dodavateli na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží nebo nedodá ve lhůtě stanovené dodavatelem dostatečné podklady k tomu, aby byl dodavatel schopen vyčíslit přiměřenou slevu z kupní ceny, jsou tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku odběratele z vadného plnění.

   9.   OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Uzavřením smlouvy odběratel výslovně souhlasí s tím, že výše náhrady újmy/škody případně prokazatelně vzniklé odběrateli z důvodu na straně dodavatele v žádném případě nepřekročí výši kupní ceny uhrazené odběratelem za zboží, které bylo prokazatelně vadné a způsobilo danou újmu/škodu; toto omezení neplatí u škody způsobené dodavatelem odběrateli úmyslně. V rámci výše uvedeného limitu se hradí pouze skutečná škoda, nikoliv ušlý zisk a jakékoliv další případné nepřímé škody. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost nebo v případě neočekávané podstatné změny okolností na straně dodavatele je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody a odběratel se tímto takového případného nároku vzdává. Škoda/újma odběratele krytá pojištěním v případě výplaty pojistného plnění hrazena nebude.

10. MLČENLIVOST: Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají předmětu smlouvy jako takové, které přímo nebo nepřímo získaly v souvislosti s uzavřením smlouvy a které si strany vzájemně v souvislosti se smlouvou sdělily. Smluvní strany se zavazují, že žádný z těchto údajů nezneužijí ani neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě, a jsou povinny zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávaly tyto údaje v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Strana, která tuto povinnost poruší, odpovídá druhé straně za jakoukoliv jí vzniklou újmu/škodu, a to v plném rozsahu (omezení odpovědnosti dle čl. 9 se neuplatní). Toto ustanovení platí i po ukončení nebo zániku smlouvy.

11.  DORUČOVÁNÍ: Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů mezi smluvními stranami se doručuje na poslední známou adresu druhé smluvní strany, případně do datové schránky. V pochybnostech se má za to, že poslední známou adresou je poslední adresa oficiálně sdělená druhé smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence, resp. adresa uvedená ve smlouvě. E-maily se považují za doručené na sjednanou emailovou adresu, pokud odesílatel neobdrží informaci o nedoručení emailu druhé straně. Pro účely smlouvy se za den doručení považuje nejpozději třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených výše v tomto odstavci na příslušnou adresu smluvní strany, a to i v případě, že si adresát písemnost nepřevzal; při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím přijetí této písemnosti. Odběratel je povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o případných změnách v adrese či emailové adrese určené pro doručování elektronických zpráv.

 

12.  ZÁPOČET / POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY: Dodavatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám odběratele z kupní smlouvy či v souvislosti s ní jakékoliv své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené, pohledávky za odběratelem a/nebo je postoupit na třetí stranu. Odběratel není oprávněn provést jednostranné započtení/postoupení svých pohledávek proti pohledávkám dodavatele z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní. Odběratel dále není oprávněn zadržovat platby, resp. jakoukoliv jejich část, z důvodu jakýchkoliv protipohledávek či tvrzeného nároku z vadného plnění (tj. z důvodu reklamace zboží). Odběratel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za dodavatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (ani není oprávněn postoupit smlouvu jako celek), ani takové pohledávky zatížit jakýmkoliv právem třetí osoby.   

13. ODSTOUPENÍ: Dodavatel i odběratel jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Podstatným porušením kupní smlouvy bude také případ, bude-li (i) odběratel v prodlení s úhradou faktur (včetně zálohových) vystavených dodavatelem po dobu delší než 30 dnů nebo (ii) dodavatel v prodlení s dodáním zboží vždy po dobu delší než 30 pracovních dnů, ledaže smlouva stanoví delší dodací lhůtu nebo nastanou okolnosti předvídané těmito VOP umožňující opožděné dodání zboží. Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost a účinnost již akceptovaných dílčích objednávek. Při odstoupení od smlouvy se (i) veškeré dlužné částky na základě smlouvy stanou okamžitě splatnými; (ii) dodavatel se k datu účinnosti odstoupení zavazuje dodat odběrateli za sjednanou cenu zboží dle odsouhlasených objednávek učiněných odběratelem před tímto datem a krytých zálohovou platbou a odběratel bude povinen převzít dodávku tohoto zboží a uhradit za něj příslušnou cenu (doplatek ceny), případně doplatit navýšenou zálohu bude-li dodavatelem v takovém případě požadována, a (iii) již dodané a uhrazené zboží ani cena za něj již uhrazená se nevrací. Odstoupením smlouva zaniká.  

14. VYŠŠÍ MOC: Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření smlouvy předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti. Těmito překážkami se rozumí zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická, epidemiologická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující přepravu zboží apod., dále dodavatelem nezaviněné zpoždění dodávek materiálu a komponentu, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle příslušné smlouvy. Dodavatel, u kterého nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za neplnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení a odběratel zejména nemá právo na náhradu škody nebo právo na zaplacení smluvní pokuty plynoucí z takového prodlení. O překážce, jakož i o předpokládané době jejího trvání, bude dodavatel informovat odběratele v přiměřené době a strany v dobré víře projednají případná opatření. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 dnů, jsou strany povinny splnit své závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 dnů, má každá ze stran právo od příslušné smlouvy, které se okolnosti vyšší moci týkají, odstoupit.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Tyto VOP se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a platí pro veškeré dodávky dodavatele odběrateli (ledaže kupní smlouva písemně stanoví jinak), a to nejpozději od okamžiku přijetí zboží odběratelem. Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být vyjádřeny písemnou formou a potvrzeny dodavatelem. Jakékoli obchodní podmínky odběratele se nepoužijí a jejich aplikace na obchodní vztah obou stran je tímto vyloučena. Odběratel bere na vědomí, že pro řádné zpracování objednávky je třeba zpracovávat jeho osobní údaje – bližší informace o zpracování osobních údajů odběratele mu dodavatel poskytne současně s těmito VOP, přičemž se s tímto zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy tímto uděluje svůj souhlas. Pozbude-li jakékoliv ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů platnosti či účinnosti, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních výše uvedených podmínek. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu neplatného a/nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy a těchto VOP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy a/nebo VOP, ledaže je to v nich výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Veškeré promlčecí lhůty, ve kterých dodavatel může uplatnit svá práva u soudu, se prodlužují na 15 let. Žádná vedlejší ujednání při sjednané smlouvě mimo těch uvedených v těchto podmínkách nebo výslovně uvedených ve smlouvě nebyla sjednána. Všechny spory, které mezi stranami vzniknou z právních vztahů vzniklých na základě uzavřených smluv, nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudu bude určována podle sídla dodavatele.

Pro odstranění pochybností odběratel v maximálním rozsahu umožněném zákonem souhlasí s vyloučením aplikace veškerých ustanovení občanského zákoníku upravujících výše uvedené okruhy v rozporu či odlišným způsobem, než jak je uvedeno výše, včetně následujících ustanovení OZ: § 557, § 573 a § 1805 odst. 2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

Odběratel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek od dodavatele. Odběratel může kdykoliv zaslat svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Učiní tak písemnou formou. Po obdržení tohoto sdělení dodavatel zasílání obchodních sdělení ukončí.

Ochrana osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů dodavatele jsou dostupné na https://www.kovofinis.cz/gdpr a odběratel potvrzuje, že se s uvedenými zásadami seznámil.

Tyto VOP jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele http://www.kovofinis.cz/vop/vop

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2024. Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit či zrušit; v takovém případě se změněnými VOP řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.