Čistírny průmyslových odpadních vod

Rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů kladou vysoké nároky na technologie jejich ochrany. Široké uplatnění z různých oblastí průmyslových aplikací umožňuje využít sdílení zkušeností pro Vaše netradiční řešení. Naše know-how využívá nejmodernějších procesů a nejlepších dostupných technologií (BAT), na základě kterých jsme Vám připraveni předložit optimální návrh pro Váš konkrétní případ. Ručíme za navrženou technologii, výrobu jednotlivých částí, instalaci a funkčnost celku jakož i námi prováděné servisní služby. V průběhu realizace jsme připraveni poskytnout zkušenosti našich odborníků při vyřizování a jednání s úřady a orgány životního prostředí.

Řešíme Vaše potřeby v oblasti likvidace průmyslových odpadních vod. Známe požadavky legislativních orgánů týkajících se životního prostředí. Naše zařízení zajišťují maximální šetrnost vůči našemu životnímu prostředí.
 

Námi dodávané čističky odpadních vod zneškodňují vody s obsahem:

 • kyselin a alkálií
 • olejů, tuků a jiných ropných produktů
 • kyanidů
 • šestimocného chromu
 • dusitanů
 • oxidačních a redukčních látek
 • těžkých a jiných kovů (Ni, Cu, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn, Fe, Al atd.)
 • komplexotvorných látek
 • škodlivých aniontů (fosforečnanů, fluoridů atd.)
 • amonných iontů
 • částic laku
 • dispergovaných látek jako teflonu, grafitu


Dodáváme:

 • kompletní zneškodňovací stanice (průtočné, odstavné)
 • deemulgační stanice
 • membránové separace
 • dávkovací a přípravné jednotky chemikálií
 • odlučovače kalů (průtočné, odstavné)
 • pískové, pásové filtry, sorpční filtry
 • ionexové dočišťovací linky
 • vakuové odparky
 • flotační jednotky
 • reaktory, sběrné nádrže atd.

Čištění odstavným a průtočným způsobem

Námi dodávané čistírny odpadních vod mohou být buď odstavné, průtočné nebo kombinované. Řešení čistírny odpadních vod je závislé na objemu a charakteru odpadních vod.

Odstavný způsob

Odstavný způsob je vhodný pro menší objemy odpadních vod, které však mohou být i více znečištěné.

Odpadní voda je přivedena do reaktoru čistírny odpadních vod, kde se odpadní voda vyčistí na požadovanou kvalitu. Po vyčištění se veškerá voda odvede ven z čistírny odpadních vod, potom začne celý cyklus znovu. Během čištění odpadních vod čistírna sbírá vstupní odpadní vody v zásobních nádržích. 

Průtočný způsob

Průtočný způsob je vhodný pro větší objemy odpadních vod, které mají menší nebo méně problematické znečištění. 

Čištěná voda kontinuálně protéká přes kaskádu průtočných reaktorů, kde je průběžně čištěna. Čistírna odpadních vod je schopná neustále přijímat odpadní vody a ty průběžně čistit.


Tradiční metody čištění

Základem čištění odpadních vod jsou tradiční chemicko-fyzikální metody založené na:

 • Oxidaci kyanidů, dusitanů a amonných iontů
 • Redukci šestivalentního chromu a dusitanů
 • Deemulgaci
 • Koagulaci
 • Srážení neutralizační a suflidické
 • Flokulaci
 • Sedimentaci, separaci a odvodnění kalů

Finální dočištění


Zařízení pro finální dočištění odpadních vod slouží k:

 • dočištění od zbytků pevných látek
 • dočištění od zbytků organických látek
 • selektivní odstranění škodlivých kationtů a aniontů


Pro finální dočištění se používá:

 • Pískový filtr
 • Vícevrstvý filtr
 • Aktivní uhlí
 • Ionex
  - Anex
  - Katex
 • Finální úprava pH

Membránové procesy

Membránové procesy slouží k separaci látek s využitím polopropustných membrán. Celý proces je založen na schopnosti látek procházet vnitřními póry membrány na druhou stranu.

Vstupní roztok je přiváděn na jednu stranu membrány a díky vyvolanému rozdílu tlaku na obou stranách membrány je nucen přecházet na druhou stranu membrány. Skrz membránu projdou pouze látky s menším průměrem, než je průměr pórů membrány. Látky s větším průměrem jsou na membráně zadrženy.

Membránové procesy mají dva výstupy. Permeát jsou látky, které procházejí přes membránu. Retentát jsou látky, které jsou zadrženy na membráně. Využitelnost permeátu a retentátu závisí na konkrétní aplikaci procesů.

Mezi membránové procesy patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jednotlivé druhy se liší typem polopropustné membrány, velikostí pórů membrány a tlaku na membránách, který je potřeba pro průchod látek zajistit. Se zmenšujícím se průměrem separovaných částic se zmenšuje velikost pórů membrán a roste tlak potřebný pro fungování procesu.

Nejlepších výsledků membránové separace dosáhneme řadou sériově zapojených zařízení v pořadí mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Látky separujeme od největšího průměru částic po nejmenší. Tím dosáhneme nejdelší možné životnosti zařízení, protože částice s velkým průměrem jsou zachycovány v prvních fázích na hrubších membránách a nezanášejí jemnější membrány v dalších krocích separace. Membrány se očišťují zpětným proplachem demineralizovanou vodou.

Využití membránových procesů:

 • povrchové úpravy
 • farmaceutický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • textilní a papírenský průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • elektrárenský průmysl
 • čištění odpadních vod

Výhody membránových procesů:

 • účinnost separace látek vyšší než 90%
 • snížení spotřeby chemikálií
 • schopnost separace mikroorganizmů
 • nízká energetická náročnost
 • automatický a kontinuální provoz

 

Mikrofiltrace - MF

Velikost zachycených částic o velikosti 10-0,1 μm 

 • separace nerozpuštěných látek a bakterií
 • zahušťování olejových emulzí
 • předúprava před ultrafiltrací 

 

Ultrafiltrace - UF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,1-0,01 μm 

 • separace virů, koloidních látek, makromolekul a bílkovin
 • zpracování olejových emulzí
 • recyklace barvy z oplachových vod při elektroforéze
 • předúprava před reverzní osmózou a nanofiltrací

Nanofiltrace - NF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,01-0,001 μm 

 • změkčování vody
 • separace mono- a di- sacharidů
 • separace textilních barviv
 • předúprava před reverzní osmózou

Reverzní osmóza - RO

Velikost zachycených částic o velikosti 0,001-0,0001 μm 

 • odsolování mořské a brakické vody a výroba pitné vody
 • výroba ultračisté vody
 • výroba demineralizované vody
 • čištění odpadních a provozních vod
 • výroba vody pro vysokotlaké kotle
 • předúprava před vakuovým odpařováním

aquadest Vakuové odpařování

Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Proces je založen na závislosti teploty varu a okolního tlaku. Oproti obyčejné destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. To má za následek snížení teploty varu vody. Díky tomu není nutné dodávat tolik tepelné energie, a proto jsou náklady na provoz velmi nízké. Výsledkem vakuového odpařování je destilát, což je vyčištěná voda, kterou lze vypouštět anebo recyklovat zpět do výrobního procesu. Destilát se vyznačuje velmi nízkou vodivostí.
Druhým výstupem odpařování je koncentrovaný roztok, který je dále využitelný, pokud je produktem, nebo obsahuje cenné látky. V jiném případě je nutné koncentrát předat k odborné likvidaci. Vakuové odpařování umožňuje snížit objem odpadních vod i o více než 90 %. To umožňuje realizaci Zero Liquid Discharge systémů pro recyklaci vody ve výrobním procesu. Při vakuovém odpařování se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, to je další z důvodů, proč jsou vakuové odparky velmi šetrné k životnímu prostředí. Zařízení pro vakuové odpařování se vyznačují jednoduchou obsluhou, údržbou a automatickým nepřetržitým provozem.

 

Více o vakuovém odpařování se dozvíte na webu AQUADEST.CZ
Přejít na web AQUADEST.

Využití vakuových odparek:

 • Chemický průmysl
 • Povrchové úpravy
 • Strojírenský průmysl
 • Hutní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Foto průmysl
 • Skládkování odpadu

Aplikace vakuových odparek:

 • odpadní vody z tlakového lití
 • obráběcí a jiné emulze
 • odpadní vody z omílání
 • oplachové vody po kalení v solných lázních
 • lázně a oplachové vody z odmašťování
 • lázně a oplachové vody z povrchových úprav
 • vyčerpané vývojky a ustalovače
 • vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží
 • průsakové vody ze skládek
 • eluáty z regenerací iontoměničů
 • koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, ultra- a mikrofiltrace)

Klasické odparky
 

AQUADEST - K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - K vyrábíme v provedení:

 • 600 l destilátu za den
 • 1 200 l destilátu za den
 • 2 400 l destilátu za den
 • 3 600 l destilátu za den
 • 4 800 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 9 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40°C
energetická náročnost 0,15 kWh / l destilátu

AQUADEST - D

Vakuové odparky s ohřevem na principu mechanické komprese par

AQUADEST - D vyrábíme v provedení:

 • 5 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den
 • 12 000 l destilátu za den
 • 20 000 l destilátu za den
 • 30 000 l destilátu za den
 • 40 000 l destilátu za den
 • 55 000 l destilátu za den

pracovní tlak 70 kPa
teplota varu 90°C
energetická náročnost 0,05 kWh / l destilátu

 


Krystalizační odparky
 

AQUADEST - KR

Krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - KR vyrábíme v provedení:

 • 250 l destilátu za den
 • 500 l destilátu za den
 • 1 000 l destilátu za den
 • 2 000 l destilátu za den
 • 3 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40 °C
energetická náročnost 0,2 kWh / l destilátu

AQUADEST - VR

Krystalizační odparky využívající externí zdroje tepla

AQUADEST - VR vyrábíme v provedení:

 • 2 000 l destilátu za den
 • 4 000 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 30 kPa
teplota varu 35 - 70 °C
energetická náročnost 0,72 kWh / l destilátu


Uzavřené systémy


Systémy uzavřených okruhů odpadních vod jsou vhodné zejména v následujících případech:

 • V místě realizace čistírny odpadních vod jsou vysoké ceny za odběr nebo vypouštění vody.
 • Platí přísné limity pro vypouštění odpadních vod
 • Není možnost odpadní vody vypouštět


Výhody uzavřených systémů odpadních vod:

 • Snížení nákladů za vodné a stočné
 • Snížení spotřeby vody
 • Nejekologičtější řešení vodního hospodářství ve výrobní sféře


Uzavřené okruhy mohou být řešeny jako

 • Částečně uzavřené
  - část odpadní vody recykluje a tím se snižuje produkce vypouštěné odpadní vody 
 • Zcela uzavřené (ZERO LIQUID DISCHARGE)
  - veškerá odpadní voda je recyklována zpět do výrobního procesu a žádná odpadní voda není vypouštěna


Pro realizaci uzavřených systémů odpadních vod se využívá:

 • adsorpce na ionexových pryskyřicích
 • separace látek pomocí membránových procesů
 • destilace pomocí vakuových odparek

Vodní audit

Téma spotřeby a nakládání s vodou je stále důležitější téma pro celou společnost a fungování firem. Průmyslové podniky velice často trápí neefektivita využití vody, rostoucí spotřeba a rostoucí ceny vodného, stočného a likvidace nebezpečného odpadu.

Prvním krokem k řešení těchto problémů je zpracování vodního auditu, kde naši odborníci identifikují problematická místa a navrhnou jejich řešení. Na tuto činnost je možné získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nabízíme firmám zpracování vodního auditu. Výsledkem této studie je analýza a návrh racionalizace vodních toků firmou, využití srážkových vod, recyklace technologické vody a další. Navržené projekty vedou ke snížení spotřeby vody a jejímu maximálnímu využití uvnitř firmy.