Čistírny odpadních vod

Rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů kladou vysoké nároky na technologie jejich ochrany. Široké uplatnění z různých oblastí průmyslových aplikací umožňuje využít sdílení zkušeností pro Vaše netradiční řešení.

Naše know-how využívá nejmodernějších procesů a nejlepších dostupných technologií (BAT), na základě kterých jsme Vám připraveni předložit optimální návrh pro Váš konkrétní případ. Ručíme za navrženou technologii, výrobu jednotlivých částí, instalaci a funkčnost celku jakož i námi prováděné servisní služby.

V průběhu realizace jsme připraveni poskytnout zkušenosti našich odborníků při vyřizování a jednání s úřady a orgány životního prostředí.

Řešíme Vaše potřeby v oblasti likvidace průmyslových odpadních vod. Známe požadavky legislativních orgánů týkajících se životního prostředí. Naše zařízení zajišťují maximální šetrnost vůči našemu životnímu prostředí.

 

Námi dodávané čističky odpadních vod zneškodňují vody s obsahem:

 • kyselin a alkálií
 • olejů, tuků a jiných ropných produktů
 • kyanidů
 • šestimocného chromu
 • dusitanů
 • oxidačních a redukčních látek
 • těžkých a jiných kovů (Ni, Cu, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn, Fe, Al atd.)
 • komplexotvorných látek
 • škodlivých aniontů (fosforečnanů, fluoridů atd.)
 • amonných iontů
 • částic laku
 • dispergovaných látek jako teflonu, grafitu

 

Dodáváme:

 • kompletní zneškodňovací stanice (průtočné, odstavné)
 • deemulgační stanice
 • membránové separace
 • dávkovací a přípravné jednotky chemikálií
 • odlučovače kalů (průtočné, odstavné)
 • pískové, pásové filtry, sorpční filtry
 • ionexové dočišťovací linky
 • vakuové odparky
 • flotační jednotky
 • reaktory, sběrné nádrže atd.

Čištění odstavným a průtočným způsobem

Námi dodávané čistírny odpadních vod mohou být buď odstavné, průtočné nebo kombinované. Řešení čistírny odpadních vod je závislé na objemu a charakteru odpadních vod.

Odstavný způsob

Odstavný způsob je vhodný pro menší objemy odpadních vod, které však mohou být i více znečištěné. 

Průtočný způsob

Průtočný způsob je vhodný pro větší objemy odpadních vod, které mají menší nebo méně problematické znečištění.


Tradiční metody čištění

Základem čištění odpadních vod jsou tradiční chemicko-fyzikální metody. Založené na:

 • Oxidaci kyanidů, dusitanů a amonných iontů
 • Redukci šestivalentního chromu a dusitanů
 • Deemulgaci
 • Koagulaci
 • Srážení neutralizační a suflidické
 • Flokulaci
 • Sedimentaci, separaci a odvodnění kalů

Finální dočištění

Zařízení pro finální dočištění odpadních vod slouží k

 • dočištění od zbytků pevných látek
 • dočištění od zbytků organických látek
 • selektivní odstranění škodlivých kationtů a aniontů

Pro finální dočištění se používá

 • Pískový filtr
 • Vícevrstvý filtr
 • Aktivní uhlí
 • Ionex
  • Anex
  • Katex
 • Finální úprava pH

Membránové procesy

Membránové procesy slouží k separaci látek s využitím polopropustných membrán. Celý proces je založen na schopnosti látek procházet vnitřními póry membrány na druhou stranu.

Vstupní roztok je přiváděn na jednu stranu membrány a díky vyvolanému rozdílu tlaku na obou stranách membrány je nucen přecházet na druhou stranu membrány. Skrz membránu projdou pouze látky s menším průměrem, než je průměr pórů membrány. Látky s větším průměrem jsou na membráně zadrženy.

Membránové procesy mají dva výstupy. Permeát jsou látky, které procházejí přes membránu. Retentát jsou látky, které jsou zadrženy na membráně. Využitelnost permeátu a retentátu závisí na konkrétní aplikaci procesů.

Mezi membránové procesy patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jednotlivé druhy se liší typem polopropustné membrány, velikostí pórů membrány a tlaku na membránách, který je potřeba pro průchod látek zajistit. Se zmenšujícím se průměrem separovaných částit se zmenšuje velikost pórů membrán a roste tlak potřebný pro fungování procesu.

Nejlepších výsledků membránové separace dosáhneme řadou sériově zapojených zařízení v pořadí mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Látky separujeme od největšího průměru částic po nejmenší. Tím dosáhneme nejdelší možné životnosti zařízení, protože částice s velkým průměrem jsou zachycovány v prvních fázích na hrubších membránách a nezanášejí jemnější membrány v dalších krocích separace. Membrány se očišťují zpětným proplachem demineralizovanou vodou.

 


Využití membránových procesů:

 • povrchové úpravy
 • farmaceutický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • textilní a papírenský průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • elektrárenský průmysl
 • čištění odpadních vod

Výhody membránových procesů patří:

 • účinnost separace látek vyšší než 90%
 • snížení spotřeby chemikálií
 • schopnost separace mikroorganizmů
 • nízká energetická náročnost
 • automatický a kontinuální provoz

Mikrofiltrace - MF

Velikost zachycených částic o velikosti 10-0,1 μm 

Využití:

 • separace nerozpuštěných látek a bakterií
 • zahušťování olejových emulzí
 • předúprava před ultrafiltrací 

Ultrafiltrace - UF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,1-0,01 μm 

Využití:

 • separace virů, koloidních látek, makromolekul a bílkovin
 • zpracování olejových emulzí
 • recyklace barvy z oplachových vod při elektroforéze
 • předúprava před reverzní osmózou a nanofiltrací

Nanofiltrace - NF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,01-0,001 μm 

Využití:

 • změkčování vody
 • separace mono- a di- sacharidů
 • separace textilních barviv
 • předúprava před reverzní osmózou

Reverzní osmóza - RO

Velikost zachycených částic o velikosti 0,001-0,0001 μm 

Využití:

 • odsolování mořské a brakické vody a výroba pitné vody
 • výroba ultračisté vody
 • výroba demineralizované vody
 • čištění odpadních a provozních vod
 • výroba vody pro vysokotlaké kotle
 • předúprava před vakuovým odpařováním

Vakuové odpařování

aquadest Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Proces je založen na závislosti teploty varu a okolního tlaku. 
Oproti obyčejné destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. To má za následek snížení teploty varu vody. Díky tomu není nutné dodávat tolik tepelné energie a proto jsou náklady na provoz velmi nízké.
Výsledkem vakuového odpařování je destilát, což je vyčištěná voda, kterou lze vypouštět a nebo recyklovat zpět do výrobního procesu. Destilát se vyznačuje velmi nízkou vodivostí.
Druhým výstupem odpařování je koncentrovaný roztok, který je dále využitelný, pokud je produktem, nebo obsahuje cenné látky. V jiném případě je nutné koncentrát předat k odborné likvidaci.
Vakuové odpařování umožňuje snížit objem odpadních vod i o více než 90 %. To umožňuje realizaci Zero Liquid Discharge systémů pro recyklaci vody ve výrobním procesu.
Při vakuovém odpařování se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, to je další z důvodů, proč jsou vakuové odparky velmi šetrné k životnímu prostředí.
Zařízení pro vakuové odpařování se vyznačují jednoduchou obsluhou, údržbou a automatickým nepřetržitým provozem.

 

Více o vakuovém odpařování se dozvíte na webu AQUADEST.CZ

Přejít na web AQUADEST.

 

 

Využití vakuových odparek:

 • Chemický průmysl
 • Povrchové úpravy
 • Strojírenský průmysl
 • Hutní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Foto průmysl
 • Skládkování odpadu

Aplikace vakuových odparek:

 • odpadní vody z tlakového lití
 • obráběcí a jiné emulze
 • odpadní vody z omílání
 • oplachové vody po kalení v solných lázních
 • lázně a oplachové vody z odmašťování
 • lázně a oplachové vody z povrchových úprav
 • vyčerpané vývojky a ustalovače
 • vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží
 • průsakové vody ze skládek
 • eluáty z regenerací iontoměničů
 • koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, ultra- a mikrofiltrace)

Klasické odparky

AQUADEST - K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - K vyrábíme v provedení:

 • 600 l destilátu za den
 • 1 200 l destilátu za den
 • 2 400 l destilátu za den
 • 4 800 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 9 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40°C
energetická náročnost 0,15 kWh / l destilátu

AQUADEST - D

Vakuové odparky s ohřevem na principu mechanické komprese par

AQUADEST - D vyrábíme v provedení:

 • 6 000 l destilátu za den
 • 10 000 l destilátu za den
 • 15 000 l destilátu za den
 • 22 000 l destilátu za den
 • 30 000 l destilátu za den
 • 45 000 l destilátu za den
 • 60 000 l destilátu za den

pracovní tlak 70 kPa
teplota varu 90°C
energetická náročnost 0,05 kWh / l destilátu


Krystalizační odparky

AQUADEST - KR

Krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - KR vyrábíme v provedení:

 • 250 l destilátu za den
 • 500 l destilátu za den
 • 1 000 l destilátu za den
 • 2 000 l destilátu za den
 • 3 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40 °C
energetická náročnost 0,2 kWh / l destilátu

AQUADEST - VR

Krystalizační odparky využívající externí zdroje tepla

AQUADEST - VR vyrábíme v provedení:

 • 2 000 l destilátu za den
 • 4 000 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 30 kPa
teplota varu 35 - 70 °C
energetická náročnost 0,72 kWh / l destilátu


Uzavřené systémy

Systémy uzavřených okruhů odpadních vod jsou vhodné zejména v následujících případech.

 • V místě realizace čistírny odpadních vod jsou vysoké ceny za odběr nebo vypouštění vody.
 • Platí přísné limity pro vypouštění odpadních vod
 • Není možnost odpadní vody vypouštět

Uzavřené okruhy mohou být řešeny jako

 • částečně uzavřené - část odpadní vody recykluje a tím se snižuje produkce vypouštěné odpadní vody 
 • zcela uzavřené (ZERO LIQUID DISCHARGE) - je recyklována všechna odpadní voda a žádná odpadní voda není vypouštěna

Pro uzavřené okruhy se využívají

 • ionexy
 • membránové procesy
 • vakuové odparky