Membránové procesy

Membránové procesy slouží k separaci látek s využitím polopropustných membrán. Celý proces je založen na schopnosti látek procházet vnitřními póry membrány na druhou stranu.

Vstupní roztok je přiváděn na jednu stranu membrány a díky vyvolanému rozdílu tlaku na obou stranách membrány je nucen přecházet na druhou stranu membrány. Skrz membránu projdou pouze látky s menším průměrem, než je průměr pórů membrány. Látky s větším průměrem jsou na membráně zadrženy.

Membránové procesy mají dva výstupy. Permeát jsou látky, které procházejí přes membránu. Retentát jsou látky, které jsou zadrženy na membráně. Využitelnost permeátu a retentátu závisí na konkrétní aplikaci procesů.

Mezi membránové procesy patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jednotlivé druhy se liší typem polopropustné membrány, velikostí pórů membrány a tlaku na membránách, který je potřeba pro průchod látek zajistit. Se zmenšujícím se průměrem separovaných částic se zmenšuje velikost pórů membrán a roste tlak potřebný pro fungování procesu.

Nejlepších výsledků membránové separace dosáhneme řadou sériově zapojených zařízení v pořadí mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Látky separujeme od největšího průměru částic po nejmenší. Tím dosáhneme nejdelší možné životnosti zařízení, protože částice s velkým průměrem jsou zachycovány v prvních fázích na hrubších membránách a nezanášejí jemnější membrány v dalších krocích separace. Membrány se očišťují zpětným proplachem demineralizovanou vodou.

Využití membránových procesů:

 • povrchové úpravy
 • farmaceutický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • textilní a papírenský průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • elektrárenský průmysl
 • čištění odpadních vod

Výhody membránových procesů:

 • účinnost separace látek vyšší než 90%
 • snížení spotřeby chemikálií
 • schopnost separace mikroorganizmů
 • nízká energetická náročnost
 • automatický a kontinuální provoz

 

Mikrofiltrace - MF

Velikost zachycených částic o velikosti 10-0,1 μm 

 • separace nerozpuštěných látek a bakterií
 • zahušťování olejových emulzí
 • předúprava před ultrafiltrací 

 

Ultrafiltrace - UF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,1-0,01 μm 

 • separace virů, koloidních látek, makromolekul a bílkovin
 • zpracování olejových emulzí
 • recyklace barvy z oplachových vod při elektroforéze
 • předúprava před reverzní osmózou a nanofiltrací

Nanofiltrace - NF

Velikost zachycených částic o velikosti 0,01-0,001 μm 

 • změkčování vody
 • separace mono- a di- sacharidů
 • separace textilních barviv
 • předúprava před reverzní osmózou

Reverzní osmóza - RO

Velikost zachycených částic o velikosti 0,001-0,0001 μm 

 • odsolování mořské a brakické vody a výroba pitné vody
 • výroba ultračisté vody
 • výroba demineralizované vody
 • čištění odpadních a provozních vod
 • výroba vody pro vysokotlaké kotle
 • předúprava před vakuovým odpařováním