Publikace

Naše know-how si nenecháváme pro sebe, ale výsledky našeho výzkumu a vývoje publikujeme v odborných médiích.

Zero Liquid Discharge nejen v povrchových úpravách

Publikace: Konference Aprochem - Odpadové fórum

Autor: Ing. Marie Šťastná

Uzavřené systémy odpadní vody (Zero Liquid Discharge) jsou moderním a velice elegantním řešením problémů s vypouštěním odpadní vody. Uzavřený systém nevypouští žádné odpadní vody a odpadní vodu recykluje zpět do výrobního procesu. Jedinými odpady z tohoto systému jsou kaly a vysoce zakoncentrované roztoky solí. Správně navržený systém má výrazně nižší nároky na množství spotřebované vody a umožňuje recyklovat cenné produkty z odpadních proudů.  Celý článek zde.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Publikace: MM Průmyslové spektrum

Autor: Ing. Libor Eremka, Ing. Pavel Kovanda ml.

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.Celý článek zde.

Současné trendy v galvanických linkách pro povlaky Zn-Ni

Publikace: Odborné fórum PROTEZINK

Autor: Ing. Vít Holoubek

Povlaky Zn-Ni jsou v poslední době používány stále častěji a to především v automobilovém průmyslu. Stále se zvyšující požadavky na kvalitativní vlastnosti těchto povlaků a tlaky na snižování výrobních nákladů a minimalizaci dopadů povrchových úprav na životní prostředí kladou stále vyšší nároky nejen na provozovatele pokovovacích linek, ale i na jejich výrobce. Moderní galvanické linky proto musí být koncipovány s důrazem na úsporné a efektivní využívání energií, médií a surovin, vysoký stupeň automatizace a ekologický provoz. Celý článek zde.

High-tech lakování pro high-tech motocykly

Publikace: Trends in automation - FESTO

Autor: FESTO

Automobilový průmysl klade nejvyšší nároky na kvalitu povrchové úpravy svých výrobků. Proto se hledají stále nové a dokonalejší způsoby ošetření povrchu, aby se zajistil jeho dokonalý vzhled a antikorozní odolnost.

V automobilovém průmyslu se v současné době nejčastěji používá kataforetické lakování. Kataforéza je v současné době nejkvalitnější a také nejekologičtější způsob povrchové ochrany kovů. Celý článek zde.

Kvalitní destilát a jak ho získat?

Publikace: 1. odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice

Autor: Ing. Pavel Kovanda jr.

Předúpravy povrchů založené na použití oplachové vody jsou silně závislé na kvalitě použité vody. Použitá voda by neměla obsahovat soli a další látky, které by mohly na povrchu produktu zanechávat stopy a mít tak negativní vliv na kvalitu výsledného povrchu. Proto vyvstávají hned dvě otázky, jak zajistit vysokou kvalitu použité vody a druhá, jak s použitou vodou naložit? Odpovědí na obě otázky může být využití technologie vakuového odpařování. Celý článek zde.

Nové linky Zn-Ni

Publikace: Odborný časopis Povrchové úpravy

Autor: Ing. Vít Holoubek

KOVOFINIŠ v roce 2017 dodal českým zákazníkům dvě linky pro galvanické pokovení slitinou Zn-Ni. Jednalo se o dodávku závěsové linky pro Electropoli Czech Republic s.r.o. v Třemošnici a dodávku bubnové linky pro CVP Galvanika Příbram s.r.o.pro provoz Ždánice. Obě linky se vyznačují využitím těch nejmodernějších technologií v oboru galvanického pokovení kovů.

Obě dodávky obsahovaly také čističku odpadních průmyslových vod. Při návrhu celého zařízení a zejména čištění odpadních vod bylo docílit minimální produkce odpadních vod a snaha o minimalizaci objemu odpadních vod, které by museli být vypouštěny do kanalizace. Proto byly využity technologie na bázi vakuového odpařování a další úsporná řešení. Celý článek zde.

Kataforetické lakování

Publikace: Odborný časopis Strojárstvo

Autor: Ing. Vít Holoubek

Kataforetické lakování je vysoce hospodárný a ekologický způsob lakování patřící mezi nejmodernější technologie povrchových úprav kovových výrobků. Používá se pro ochranu především ocelových, dále i pozinkovaných a hliníkových součástek, a to buď k základování nebo k tzv. jednovrstvému lakování jako finální povrchové úpravě. Celý článek zde.

Galvanická linka pro zinkování

Publikace: Odborný časopis Povrchové úpravy

Autor: Ing. Vít Holoubek

Posledních několik let je na Slovensku, co se průmyslových odvětví týče, mj. ve znamení prudkého rozvoje automobilového průmyslu. V souvislosti s tím se také v tomto regionu zvýšila poptávka po těch druzích povrchových úprav, které při výrobě automobilů nacházejí nejširší uplatnění, jako jsou např. zinkování, slitinové zinkování nebo kataforetické lakování. Celý článek zde.

Vakuová destilace

Publikace: Odborný časopis MM Průmyslové Spektrum

Autor: Ing. Pavel Kovanda jr.

Vakuové destilace je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma KOVOFINIŠ je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky. Celý článek zde.

Průmyslové průjezdní postřikové mycí stroje

Publikace: Odborný časopis Povrchové úpravy

Autor: Ing. Vít Holoubek

Nedílnou součástí většiny výrobních postupů je odmašťování výrobků či jednotlivých dílů. Z tohoto důvodu je průmyslové odmašťování důležitým faktorem pokud jde o kvalitu výroby, neboť jen kvalitní odmaštění může zajistit předpoklady pro kvalitní provedení následných výrobních operací. Průjezdní postřikové stroje jsou jedním z možných řešení předúpravy povrchu zboží. Celý článek zde.

Povrchové úpravy ve 3D

Publikace: Odborný časopis MM Průmyslové Spektrum

Autor: Pavel Marek

Společnost AQUACOMP HARD (nyní již KOVOFINIŠ s.r.o.) přešla při konstruování zařízení pro povrchové úpravy na 3D CAD systém Autodesk Inventor. Tento systém umožňuje konstruktérům předejít případným kolizím, které by se ve 2D návrhu těžko předvídali. Konstruktéři se díky 3D návrhu mohou rychleji a hlavně správněji rozhodovat při návrhu zařízení. Celý článek zde.

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

Publikace: Odborný časopis MM Průmyslové Spektrum

Autor: Dana Benešová

Generální ředitel společnosti KOVOFINIŠ pan Ing. Josef Zikmunda popisuje začátky podnikání s galvanikou a neutralizací odpadních vod a současné směřování obou firem AQUACOMP HARD a KOVOFINIŠ. Celý článek zde.

Lakovna pro Global Metal Finance

Publikace: Odborný časopis Povrchové úpravy

Autor: František Krýza

Lakovací linka je složena z mycího pracoviště, lakovací kabiny s vytěkacím tunelem pro základní nátěrovou hmotu, lakovací kabiny s vytěkacím tunelem pro vrchní nátěrovou hmotu a sušky. Doprava výrobků mezi jednotlivými pracovišti je zajištěna ručně pomocí kolejových vozíků a přesuven. Podrobné technické informace o dodané lakovně se dozvíte v celém článku. Celý článek zde.

Aquacomp Hard komunikuje s pomocí digitálních prototypů vytvořených v řešení Autodesk Inventor

Publikace: Technický týdeník

Aplikace 3D modelů při návrhu zařízení pro povrchové úpravy. Klíčovým parametrem je možnost vizualizace pro prezetaci zákazníkm, včetně pohybových animací znázorňujících jak bude zařízení fungovat ve skutečnosti. Celý článek zde.

Moderní řešení v oblasti čištění a recyklace průmyslových odpadních vod

Publikace: Odborný časopis Odpadové Fórum

Autor: Ing. Vít Holoubek

Nová legislativa, vodoprávní orgány i správci kanalizačních sítí kladou stále vyšší nároky na kvalitu procesu čištění a na snižování obsahu škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách. Splnění některých požadavků však již nelze dosáhnout tradičními technologiemi. Celý článek zde.